Share

Третиране на неопасни строителни отпадъци

Третиране на неопасни строителни отпадъци

За извършване на дейностите по предварително третиране на неопасно строителни отпадъци се използва специфично оборудване  – мобилни съоръжения, които са монтирани на колесна или верижна база. Дейността по предварително третиране включва следните технологични процеси:

  • Предварително раздробяване –извършва се със специализирани верижни и колесни багери, оборудвани с хидравличен чук и хидравлична ножица с обхват минимум 800 мм за едро раздробяване на строителните отпадъци. Целта е да се редуцира обема на отпадъка преди подаването му към мобилната трошачка. В повечето случаи това са отпадъци от разрушаване на сгради и строително-монтажни работи.
  • Сепариране – прилага се за стоманобетонните отпадъци и се извършва след предварително раздробяване на строителните отпадъци. Ако при разбиването се използва верижен багер с хидравличен чук – армировката от стоманобетона се отделя с магнити или ако позволява обстановката – ръчно. Използва се верижен багер с хидравлична ножица, което позволява на оператора раздробявайки големите стоманобетонови късове чрез „схрускване“, паралелно да изважда и армировката като използва ножиците като „щипки“.
  • Натрошаване и пресяване/фракциониране – Натрошаването може да се извърши на няколко стъпки с оглед оптимизиране на технологичните процес, натовареност на оборудването и постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната. За натрошаването се използва мобилна дробилка Lokotrack LT 1110. Произвежда различни фракции в зависимост от настройката и е подходяща за натрошаване на средно твърд камък,  като варовик и материали на минерална основа като бетон, тухли, асфалт и др.
  • Раздробяване, смилане – използват се мобилни моторни дробилки за дървесина и остатъчна биомаса, както и прикачни дробилки, пригодни за куплиране с трактор. Чрез тях входящия материал се раздробява до размерите на дървен чипс с дебелина 5-15 мм и дължина до 35-40 мм, който може да се използва за производство на пелети, екобрикети, настилки за детски площадки и за директно изгаряне.
Третиране на строителни отпадъци
Третиране на строителни отпадъци от Променергомонтаж АД
Третиране на строителни отпадъци от Променергомонтаж АД
Транспортиране на строителни отпадъци от Променергомонтаж АД