Share

Сертификати

Сертификати

ISO Сертификати

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 3834-2:2005
 • ISO/IEC 27001:2013

Дейности с отпадъци

 • Решения за извършване на дейности по третиране на отпадъци в 14 области в страната: Пловдив, Смолян, Монтана, Русе, Хасково, Шумен, Стара Загора, Враца, Плевен, Пазарджик, София, Благоевград, Бургас, Велико Търново
 • Регистрационен документ за транспортиране на строителни отпадъци.

Камара на Строителите

 • I-ва група за строежи първа до пета категория от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
 • II-ра група за строежи от транспортната инфраструктура; строежи от първа до четвърта категория
 • III-та група за строежи първа до пета категория от енергийната инфраструктура
 • IV-та група за строежи първа до пета категория от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда
 • V-та група за отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“

Удостоверения от ДАМТН

За поддържане, ремонтиране и преустройване на:

 • Тръбопроводи за водна пара и гореща вода
 • Водогрейни котли, самостоятелни паропрегреватели, економайзери и котли с ограничен топлоносител, съдове под налягане, стоманени разпределителни газопроводи с работно налягане до 1,6 МРа, мостови и козлови кранове, товароподемни електрически колички и релсови пътища към тях и електрически телфери.
 • Съоръжения с повишена опасност

Камара на Инсталаторите

 • За извършване на строително-монтажни работи в промишленото и гражданско строителство

Допълнителни разрешителни

 • Извършване на дейности в горски територии – стопанисване на горски територии; добив на дървесина (Министерство на земеделието, храните и горите)
 • Лиценз за превоз на товари на територията на р. България (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията)
 • За производител на заварени продукти в заваръчни процеси по ISO 9606-1 – 141, 111, 111/141 (Тюв Норд)
 • Сертификати по ИСО 9712 по контрол без разрушаване (Тюв Рейнланд България)