Share

Събиране на неопасни строителни отпадъци

Събиране на неопасни строителни отпадъци

Дружеството ни осъзнава своята отговорност по отношение на образуваните в резултат от извършено СМР строителни отпадъци. Наша основна цел е намаляване на депонираните строителни отпадъци и постигане на националната цел за повторна употреба , третиране и рециклиране, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали. В повечето случаи е невъзможно генерираните строителни отпадъци да се подлагат на операции по подготовка преди оползотворяване на самото място на образуване – строителния обект. Това налага тяхното събиране и извозване до площадки, които притежават необходимите разрешителни и механизация, с които „Променергомонтаж“ АД разполага. На тези площадки отпадъците могат да се съхраняват до извършване на предварителното им третиране.

Събиране на строителни отпадъци