Share

Рециклиране на неопасни строителни отпадъци

Рециклиране на неопасни строителни отпадъци

Определени фракции от мобилната трошачка след натрошаване и пресяване на строителните отпадъци могат да се използват за оползотворяване в обратни насипи. Получените фракции, които няма да се използват за тази цел подлежат на последващо оползотворяване/рециклиране

Рециклиране на строителни отпадъци