Share

Строителство

Строителство

ПЕМ АД изпълнява широк спектър от строително-монтажни дейности в промишленото и гражданско строителство, част от които са представени по-долу.

Строително-монтажни дейности:

  • Проекти от високото строителство и прилежащата му инфраструктура
  • Електроизграждане, поддръжка и ремонт на ел. съоръжения, въздушни и кабелни линии високо, средно и ниско напрежение, комуникационна и съобщителна апаратура
  • СМР от благоустройствената инфраструктура и хидротехническото строителство, включително водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения- реконструкция, рехабилитация и/или реставрация на обекти паметници на културата, или еквивалентни
  • Височинни строителни ремонти по алпийски способ
  • Производство на конструкции от профилна и листова стомана
  • Осъществяване на всички видове СМР съгласно националната класификация на икономическите дейности (от I-ва до V-та група – отделни видове СМР – съгласно регистрацията в Централен професионален регистър на строителя)

Монтаж, реконструкция и ремонт на:

  • Подемно-транспортни съоръжения, технологично оборудване, технологични тръбопроводи и газопроводи, метални конструкции
  • Площадкови топлопроводни мрежи, абонатни станции, вътрешни отоплителни (промишлени и битови) инсталации, котелни централи, енергийни съоръжения, нафтови и мазутни стопанства

Обекти

ПЕМ АД има множество обекти в портфолиото си.

Възложител: Либхер

Разширение с пристрояване към съществуваща промишлена сграда за производство на метални изделия и изграждане на ново хале.

Възложител: Красин ООД

Административна сграда.

Възложител: БТЛ Индъстрийз ЕАД

Производствен център, склад и администрация (в процес на изпълнение)

Възложител: „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД

 Изграждане на кабелни линии 33 kV, общ. Гълъбово

Възложител: ЕВН Топлофикация България ЕАД

Доставка и монтаж на възли с линзови компенсатори, рехабилитация на неподвижни ролкови опори, рехабилитация на въздушен участък DN 700, наместване на тръбите в ос – монтажна дейност.

Възложител: ЕСО ЕАД

Изграждане на нов електропровод 400 kV Перперикон от ПС Марица Изток (Република България) до ПС Неа Санта (Република Гърция)

Възложител: ЕСО ЕАД

Реконструкция на ВЛ 220 kV „Сила“ от ст. № 89 до п/ст „Марица Изток“

Възложител: ЕСО ЕАД

Подмяна ригели на изводни и междинни портали в ОРУ 400 kV на п/ст „Столник“

Възложител: ЕРМ Запад ЕАД

Реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Обидим 1“, находяща се на територията на област Благоевград – от П/ст „Банско“ до стълб 76 (отклонението за ТП „Белия рид““

Възложител: Красин ООД

Седем етажен бизнес център с подземен паркинг.

Възложител: ЕР ЮГ

Изграждане на високо и инфраструктурно строителство и строителство на подземни съоръжения, въвеждане в експлоатация на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия)

Възложител: ЕСО ЕАД

Изграждане на нова команднo-технологична сграда на ТЕЦ Пловдив

Възложител: ЕСО ЕАД

„Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст „Искър Индустрия“ 110/20/6 kV“

Възложител: ЕСО ЕАД

Изграждане на нов електропровод (нова въздушна линия) 400 kV Сан Стефано от ПС Марица Изток до ПС Бургас.

Възложител: ЕСО ЕАД

Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ ор ст. №56 до ст. №163

Възложител: ВиК Смолян

Фидик Чевена книга

Възложител: ЕРМ Запад ЕАД

Строително-монтажни работи за реконструкция на въздушна електропроводна линия средно напрежение (СрН) 20 kV „Орцево“

Възложител: ЕВН Топлофикация България ЕАД

ПТ УМБАЛ Свети Георги – база 2, бул. „Пещерско шосе“ №66″ – гр. Пловдив

Възложител: ЕВН Топлофикация България

Рехабилитация на ул. „Радко Димитриев“ – гр. Пловдив