Share

Дейности с отпадъци

Дейности с отпадъци

Събиране на строителни отпадъци

Събиране на неопасни строителни отпадъци

Транспортиране на строителни отпадъци

Транспортиране на неопасни строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

Третиране на неопасни строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на неопасни строителни отпадъци

Код и Наименование на неопасен строителен отпадък:

– 17 01 01 – бетон;
– 17 01 02 – тухли;
– 17 01 03 – керемиди, плочки и керамични изделия;
– 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
– 17 03 02 – асфалтови смеси, различни от упоменатите 17 03 01;
– 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
– 17 05 06 – драгажна маса различна от упоменатата в 17 05 05;
– 17 05 08 – баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07;
– 17 06 04 – изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03;
– 17 08 02 – строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01;
– 17 09 04 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;
– 20 02 01 – биоразградими отпадъци;
– 20 03 07 – обемни отпадъци;