Share

Дейности

Дейности

Събиране на строителни отпадъци

Събиране на неопасни строителни отпадъци

Транспортиране на строителни отпадъци

Транспортиране на неопасни строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

Третиране на неопасни строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на неопасни строителни отпадъци

Код и Наименование на неопасен строителен отпадък:

– 17 01 01 – бетон;
– 17 01 02 – тухли;
– 17 01 03 – керемиди, плочки и керамични изделия;
– 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
– 17 03 02 – асфалтови смеси, различни от упоменатите 17 03 01;
– 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
– 17 05 06 – драгажна маса различна от упоменатата в 17 05 05;
– 17 05 08 – баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07;
– 17 06 04 – изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03;
– 17 08 02 – строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01;
– 17 09 04 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;
– 20 02 01 – биоразградими отпадъци;
– 20 03 07 – обемни отпадъци;