Share

Дейности

Дейности

Събиране на неопасни строителни отпадъци

Транспортиране на неопасни строителни отпадъци

Третиране на неопасни строителни отпадъци

Рециклиране на неопасни строителни отпадъци

Код и Наименование на неопасен строителен отпадък:

– 17 01 01 – бетон;
– 17 01 02 – тухли;
– 17 01 03 – керемиди, плочки и керамични изделия;
– 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
– 17 03 02 – асфалтови смеси, различни от упоменатите 17 03 01;
– 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
– 17 05 06 – драгажна маса различна от упоменатата в 17 05 05;
– 17 05 08 – баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07;
– 17 06 04 – изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03;
– 17 08 02 – строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01;
– 17 09 04 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;
– 20 02 01 – биоразградими отпадъци;
– 20 03 07 – обемни отпадъци;